El Concurs ha acabat
Data d'acabament del concurs: 20:00:00 hores del dia 15-02-2017

CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA