SEECGalicia

Festival de teatro de Lugo. Reserva de plaza

FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO
LUGO 2009

‘);exit(); }
if ($data_actual > $datalimiteinscricion) { die(‘
O prazo para reservar praza rematou’);exit(); }// datos específicos de cada base de datos
$hostname = “localhost”;
$username = “myseecgalici”;
$password = “W5bk6FA5”;
$database = “seecgalicia_seecga”;// Nome da taboa da base de datos
$NomeTaboa = “teatro”;// campos a utilizar neste arquivo
$total_campos = array (‘id’,’Codigo’, ‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6′,’Observacions’);// Campos que hai que cubrir obrigatoriamente no formulario
$total_campos_inscricion_obrigatorios = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’, ‘NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’);// Campos que deben ser gardados forzosamente en mayúsculas (array (”) se non hai ningún)
$campos_mayusculas = array (‘NIF’);// Nome dos campos a enviar por email
$campos_para_email = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6’, ‘Observacions’);
$nome_campos_para_email = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6’, ‘Observacions’);// código comun (menos en datos de envío para email)// pasa todas las variables del formulario
foreach ($_REQUEST as $key => $value) { $$key = $value; }// asigna nome de arquivo ó nome actual
// $NomeArquivo = $_SERVER[“PHP_SELF”];
$NomeArquivo=”https://www.seecgalicia.org/?q=node/538″;// comproba se está operativo o servidor de base de datos
if (!mysql_connect($hostname, $username, $password)) {echo “Neste momento non está dispoñible a conexión coa base de datos
Intenteo noutro momento
“;exit();}mysql_close();
$link = mysql_connect($hostname, $username, $password) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db(“$database”,$link);// inicializamos la variable a vacio
$sql = “”;// comproba se pulsou a tecla enter
if (isset($NoEnviar_x)) {echo “Vostede premeu a tecla Enter.
Despois de cubrir un campo do formulario faga clic co rato no seguinte campo
(ou premer a tecla tabulador, situada a esquerda da tecka Q do teclado)
Volva atrás, termine de cubrir o formulario e para envialo
faga clic co rato no botón correspondente (Enviar ou Modificar).
“;exit();}// Comprobamos si la reserva de plaza para las obras está disponible
$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra1) as Obra1_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra1_reservas = $myrow[‘Obra1_reservas’];$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra2) as Obra2_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra2_reservas = $myrow[‘Obra2_reservas’];$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra3) as Obra3_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra3_reservas = $myrow[‘Obra3_reservas’];$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra4) as Obra4_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra4_reservas = $myrow[‘Obra4_reservas’];$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra5) as Obra5_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra5_reservas = $myrow[‘Obra5_reservas’];$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra6) as Obra6_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra6_reservas = $myrow[‘Obra6_reservas’];// Comprobamos si las reservas hechas después de pulsar enviar superan las disponibles
$Prazas_Disponibles = “”;
$Aviso1 = “”;
$Aviso2 = “”;
$Aviso3 = “”;
$Aviso4 = “”;
$Aviso5 = “”;
$Aviso6 = “”;if ($Enviar or Ver_Modificar_Datos) {
if ($Obra1_reservas + $Obra1 > 600) {
$Aviso1 = ”
Para a Obra 1; só quedan: ” . (600-$Obra1_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra2_reservas + $Obra2 > 600) {
$Aviso2 = ”
Para a Obra 2; só quedan: ” . (600-$Obra2_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra3_reservas + $Obra3 > 600) {
$Aviso3 = ”
Para a Obra 3; só quedan: ” . (600-$Obra3_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra4_reservas + $Obra4 > 600) {
$Aviso4 = ”
Para a Obra 4; só quedan: ” . (600-$Obra4_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}if ($Obra5_reservas + $Obra5 > 600) {
$Aviso5 = ”
Para a Obra 5; só quedan: ” . (600-$Obra5_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra6_reservas + $Obra6 > 600) {
$Aviso6 = ”
Para a Obra 6; só quedan: ” . (600-$Obra6_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}}$data_actual = date(‘Y-m-d’);
if ($data_actual < $datalimiteinscricion) { $Permite_Modificar = True; } else { $Permite_Modificar = False; }if ($Ver_Modificar_Datos) {
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE NIF='” . $Codigo_Para_Modificar_Datos . “‘”;
$result = mysql_query($sql);
if ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
// asigna a cada campo o valor obtido da base de datos
for ($i=0;$i }
else {
echo “O NIF: $Codigo_Para_Modificar_Datos non existe “;
}
mysql_close($link);
}// Comprobamos si hemos recibido datos del formulario (enviar)
if ($Enviar or $Modificar_Datos) {
// pasa a maiúsculas os campos que deben estar en mayúsculas
setlocale (LC_CTYPE, “es_ES”);
for ($i=0;$i // campos obrigatorios
$campos_inscricion_obrigatorios = “”;
for ($i=0;$i $faltandatos = False;
reset ($campos_inscricion_obrigatorios);
while ( list($key, $value) = each ($campos_inscricion_obrigatorios)) {
if (trim($value) == “”) {
echo “Falta o campo: ” . $key . “
“;
$faltandatos = True;
}
}
if ($faltandatos) {echo ”
Volva atrás ó Formulario e complete os campos obrigatorios que faltan”;}
elseif ($Prazas_Disponibles <> “”) {
echo ”
Volva atrás ó Formulario e modifique o nº de prazas solicitadas
“;
echo $Aviso1 . ”
“;
echo $Aviso2 . ”
“;
echo $Aviso3 . ”
“;
echo $Aviso4 . ”
“;
echo $Aviso5 . ”
“;
echo $Aviso6 . ”
“;
}
else {
// comprueba si ya existe el NIF
$Nuevo_NIF = True;
if ($Enviar) {
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE NIF='” . $NIF . “‘”;
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_fetch_array($result)) {
$Nuevo_NIF = False;
echo “Xa existe unha persoa co NIF: ” . $NIF . “
“;
echo “Comprobe se introduxo ben o seu NIF.”;
echo “Se vostede xa cubriu o formulario e quere modificar datos, volva atrás
“;
echo “e introduza o seu código (suministrado cando cubriu o formulario por primeira vez)
“;
echo ‘no campo “Código” encima do botón “Ver-Modificar Datos”‘;
}
}
if ($Nuevo_NIF) {
if ($Enviar) { // si añadimos un registro (se modificamos un registro no se ejecutan las sentencias)
// establece el valor del campo código
srand((double)microtime()*10000);
$randval = rand (1,9999);
$Codigo = $NIF . $randval;
$Codigo = strtoupper($Codigo);// En este archivo queremos que el campo código sea el NIF
$Codigo = $NIF;// establece a data de Alta como a data actual;
$DataAlta = $data_actual;
// inserta los datos en un nuevo registro
// comenzamos en i=1 para no tener en cuenta el campo autonumérico id
for ($i=1;$i $sql_1 .= “, ” . $total_campos[$i];
$sql_2 .= “,'” . $$total_campos[$i] . “‘”;
}
$sql_1 .= “, ” . “DataAlta”;
$sql_2 .= “,'” . $DataAlta . “‘” ;
$sql = “INSERT INTO ” . $NomeTaboa . ” ( ” . substr ($sql_1,1) . “) VALUES (” . substr ($sql_2,1) . “)”;
}
elseif($Modificar_Datos) { // si modificamos datos
// comenzamos en i=1 para no tener en cuenta el campo autonumérico id
for ($i=1;$i // codificación para drupal
$sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET ” . substr($sql,1) . ” WHERE id=$id”;
}
// codificación para drupal
$sql = utf8_decode($sql);
// Enviamos la sentencia SQL al servidor DB
$result = mysql_query($sql);if ($Enviar) {
// inserta los datos en un nuevo registro
echo “O Formulario foi cuberto correctamente“;
echo “Se algún dos datos que ve debaixo non é correcto, copie o seu NIF no campo Ver-Modificar-Datos do formulario e faga clic en Ver-Modificar-Datos para modificar os datos non correctos”;
echo “Os seguintes datos foron enviados:“;
}
elseif ($Modificar_Datos) {
echo “A Modificación dos datos foi Correcta“;
echo “Agora os seus datos son os seguintes:“;
}
for ($i=0;$i echo “_______________________________________________________________
“;
echo ”
Pode imprimir esta folla para gardar unha copia dos seus datos
“;
echo “_______________________________________________________________
“;// notificamos que ha sido enviado un nuevo registro
$mensaje = “”;
for ($i=0;$i If ($Enviar) {
$asunto = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Nova Reserva de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
$mensaje_cabecera = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Nova Reserva de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
}
elseif($Modificar_Datos) {
$asunto = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Modificación de datos de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
$mensaje_cabecera = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO\nModificación de datos de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
}
$mensaje_pie= “_________________________________________\n”;
$mensaje = $mensaje_cabecera . “\n\n” . $mensaje . $mensaje_pie;
// envío a secretaria
$remitente = “”;
$destinatario = “”;
// $destinatario = “”;
$remitente = “From: $remitente”;
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
// envio a usuario
If ($Enviar) { $cabecera_mensaje_usuario = “A Seec comunícalle que foi recibida a súa reserva para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO cos seguintes datos:\n\n”; }
elseif($Modificar_Datos) { $cabecera_mensaje_usuario = “A Seec comunícalle que foi recibida unha modificación dos seus datos de Reserva para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Agora os datos que constan de vostede son:\n\n”;}
$mensaje_pie_usuario = “\nSe algún dos datos non é correcto, copie o seu Código no campo Ver-Modificar-Datos do Formulario de Reserva e fai clic en Ver-Modificar-Datos para modificar os datos non correctos\n”;
$mensaje = $cabecera_mensaje_usuario . $mensaje . $mensaje_pie_usuario;
$remitente = “”;
$destinatario = $CorreoE;
$remitente = “From: $remitente”;
if (trim($destinatario) != “”) {
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
}
}
}
mysql_close($link);
}
elseif ($Anular) { // si solo queremos Anular Inscrición (no queremos añadir ni modificar datos)
$DataBaixa = $data_actual;
// conexión al servidor
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE id=$id”;
$result = mysql_query($sql);
if ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
$NomeProfesor = $myrow[“NomeProfesor”];
$CorreoE = $myrow[“CorreoE”];
}
// $sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET DataBaixa=’$DataBaixa’ WHERE id=$id”;
$sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET DataBaixa=’$DataBaixa’, Obra1=0, Obra2=0, Obra3=0,Obra4=0 WHERE id=$id”;
$result = mysql_query($sql);
echo “A súa Reserva foi Anulada“;
echo “Unha mensaxe será enviada a súa dirección de correo electrónico, notificándolle a súa Baixa“;
$asunto = “PETICIÓN DE BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO DE $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje1 = “PETICIÓN DE BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO DE $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje2 = “Comunicación ó administrador da base de datos de Seec que:\n”;
$mensaje3 = “$NoemeProfesor solicitou a baixa do seu centro para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO\n\n”;
$mensaje4 = “o campo DataBaixa aparecerá cuberto coa data de baixa\n\n”;
$mensaje5 = “Foi enviada automaticamente unha confirmación da baixa a: $CorreoE\n”;
$mensaje6 = “_________________________________________\n”;
$mensaje = $mensaje1 . $mensaje2 . $mensaje3 .$mensaje4 . $mensaje5 . $mensaje6;
$remitente = “”;
$destinatario = “”;
$remitente = “From: $remitente”;
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, $asunto, $mensaje, $remitente);$asunto = “CONFIRMACIÓN DA BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO”;
$mensaje1 = “A Seec de Galicia COMUNÍCALLE\n\n”;
$mensaje2 = “que recibiu a súa Petición de Baixa, a nome de $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje3 = “Atentamente,\n\n”;
$mensaje4 = “A Delegación galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos (Seec Galicia)\n\n”;
$mensaje = $mensaje1 . $mensaje2 . $mensaje3 . $mensaje4;
$remitente = “”;
$destinatario = $CorreoE;
$remitente = “From: $remitente”;
if (trim($destinatario) != “”) {
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
}
}else {
if ($data_actual < $datalimiteinscricion) {echo ”
“;?>
Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>
Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>

Prazas dispoñibles: Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>

Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>

Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>
Prazas dispoñibles: Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>

PROGRAMA E RESERVA DE PRAZA

Coordinadora: Ricardo Martín e Mª Teresa Amado
Lugar: Auditorio “Gustavo Freire” (Lugo)

Programa

Día 9 de marzo, Luns

12:00 BACANTES, Eurípides
Grupo Hypnos
do IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, Córdoba

17:00 LISÍSTRATA, Aristófanes
Grupo Hypnos
do IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez, Córdoba

Día 10 de marzo, Martes

12:00 ANTÍGONA, Sófocles
Grupo Balbo
do IES Sto. Domingo,
Puerto de Santa María (Cádiz)

17:00 MOSTELLARIA, Plauto
Grupo Balbo
do IES Sto. Domingo,
Puerto de Santa María (Cádiz)

Día 11 de marzo, Mércores

12:00 LAS NUBES, Aristófanes
Grupo Prósopon
do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz

17:00 MILES GLORIOSUS, Plauto
Grupo Prósopon
do IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz

INSTRUCCIÓNS PARA PARTICIPAR NO FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO

 • RESERVAS: Cubrindo o Formulario que figura ó final desta páxina (recomendado e operativo a partires do 17 de novembro), ou enviando un fax ao 981 57 46 46 á atención de Teresa Amado (non se admitirán os envíos realizados antes do 17 de novembro).
 • Prazo: Dende o 17 de novembro de 2008 ata o 30 de xaneiro de 2009.
 • Aportación por alumno e lugar de ingreso: Por cada unha das representacións, o alumno aboará 5 euros. Os ingresos faranse na conta 2091 0343 72 3040005068 de Caixa Galicia, Vista Alegre 112, Santiago de Compostela. Os profesores non pagan.
 • FOLLAS DE PAGAMENTO E XUSTIFICANTES DE INGRESO BANCARIO
  Unha vez feita a reserva de praza, enviarase por correo a folla de pagamento cumprimentada e o xustificante de ingreso bancario a: Mª Teresa Amado, Facultade de Filoloxía, Avda. de Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela.
  Anularanse as reservas cuxas follas de pagamento e xustificantes de ingreso bancarionon teñan sido recibidos nos 15 días hábiles posteriores á data de realización das mesmas.A folla de pagamento pódese descargar dende aquí en versión *.pdf para enviar por correo ordinario ou ben en versión *.doc (word) para enviala por correo-E como arquivo adxunto. Tamén se envía aos centros co programa completo das representacións de PROSOPON en todo o estado.

  Xustificante de pago bancario: Farase constar nel o nome do centro e o DNI do profesor responsable. Enviarase por correo ordinario ou electrónico (escaneado) ó seguinte enderezo: Teresa Amado, Facultad de Filología, Avda de Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela.

  No caso de utilizar o correo Electrónico o enderezo é: . (Aproveitade o mesmo envío para mandar a folla de pagamento e o xustificante de ingreso escaneado como arquivos adxuntos).

  Anularanse as reservas das que non se teña recibido xustificante de pago nos 15 días hábiles posteriores á data de realización.

 • ENVÍO DE OBRAS E ENTRADAS: A partir do 1 de febreiro de 2009.

Contactos: Teresa Amado, tfn. 981 56 31 00, extensión 11888 (horario de lunes a venres de 11:00 a 12:00).

Visitas: En Lugo murallas e termas romanas. Museo Provincial. Museo Porta Miñá. Casa dos mosaicos. Arredores de Lugo: Santa Eulalia de Bóveda e castro de Viladonga con museo didáctico.
Oficina de turismo tfn. 982 23 13 61
Web do Concello de Lugo

Patrocina: Concello de Lugo e Delegación Galega da SEEC

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Formulario de reserva de praza:
Cubra o seguinte formulario e cando
termine faga clic en Enviar Reserva. Antes, lea ben o programa e as bases que figuran nos parágrafos anteriores.

// Datos específicos
$data_actual = date(‘Y-m-d’);
$datacomezoinscricion = ‘2008-11-17’;
$datalimiteinscricion = ‘2009-01-30’;
if ($data_actual < $datacomezoinscricion) { die(‘

A partir do 17 de novembro de 2008 estará dispoñible aquí mesmo o formulario para reservar praza

Reserva de Praza

 

Nome Centro:
Enderezo Centro:
Correo-E:
Nome Profesor responsable:
N.I.F. Profesor Responsable:
Teléfono: Outro Teléfono (opcional):
Obra 1 (día 9, 12h): Bacantes
Obra 2 (dia 9; 17h): Lisístrata Obra 3 (día 10, 12h): Antígona Obra 4 (día 10, 17h): Mostellaria Obra 5 (día 11, 12h): Las Nubes Obra 6 (día 11, 17h): Miles Gloriosus
Observacións:echo ”
Pódense modificar antes da data $datalimiteinscricion”;
} else {echo “Despois da data $datalimiteinscricion.
Pódense ver os datos, pero non modificalos
“;}
} else {
?>


Se xa fixeches a reserva, pero queres comprobar
os teus datos, modificalos ou darte de Baixa, introduce o teu NIF e pulsa no botón “Ver-Modificar
Datos”.
NIF:

// End ELse enviar o modificar
}
}
?>