SEECGalicia

Formulario Preinscrición Teatro Lugo 2010

 

 

 

FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO LUGO 2010

Formulario de reserva de praza:

Cubra o seguinte formulario e cando
termine faga clic en Enviar Reserva. Antes, lea ben o programa e as bases.

// Datos específicos
$data_actual = date(‘Y-m-d’);
$datacomezoinscricion = ‘2009-11-16’;
$datalimiteinscricion = ‘2010-01-25’;
if ($data_actual < $datacomezoinscricion) { die(‘

A partir do 16 de novembro de 2009 estará dispoñible aquí mesmo o formulario para reservar praza

‘);exit(); }
if ($data_actual > $datalimiteinscricion) { die(‘

O prazo para reservar praza rematou

‘);exit(); }

// datos específicos de cada base de datos
$hostname = “localhost”;
$username = “myseecgalici”;
$password = “AK45F3HS”;
$database = “seecgalicia_seecga”;
// Nome da taboa da base de datos
$NomeTaboa = “teatro”;

// campos a utilizar neste arquivo
$total_campos = array (‘id’,’Codigo’, ‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6′,’Observacions’);

// Campos que hai que cubrir obrigatoriamente no formulario
$total_campos_inscricion_obrigatorios = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’, ‘NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’);

// Campos que deben ser gardados forzosamente en mayúsculas (array (”) se non hai ningún)
$campos_mayusculas = array (‘NIF’);

// Nome dos campos a enviar por email
$campos_para_email = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6’, ‘Observacions’);
$nome_campos_para_email = array (‘NomeCentro’,’EnderezoCentro’,’CorreoE’,’NomeProfesor’, ‘NIF’, ‘Telefono’, ‘Telefono2’, ‘Obra1’, ‘Obra2’, ‘Obra3’, ‘Obra4’, ‘Obra5’, ‘Obra6’, ‘Observacions’);

// código comun (menos en datos de envío para email)

// pasa todas las variables del formulario
foreach ($_REQUEST as $key => $value) { $$key = $value; }

// asigna nome de arquivo ó nome actual
// $NomeArquivo = $_SERVER[“PHP_SELF”];
$NomeArquivo=”https://www.seecgalicia.org/?q=node/668″;

// comproba se está operativo o servidor de base de datos
if (!mysql_connect($hostname, $username, $password)) {echo ”

Neste momento non está dispoñible a conexión coa base de datos
Intenteo noutro momento

“;exit();}

mysql_close();
$link = mysql_connect($hostname, $username, $password) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db(“$database”,$link);

// inicializamos la variable a vacio
$sql = “”;

// comproba se pulsou a tecla enter
if (isset($NoEnviar_x)) {echo ”

Vostede premeu a tecla Enter.
Despois de cubrir un campo do formulario faga clic co rato no seguinte campo
(ou premer a tecla tabulador, situada a esquerda da tecka Q do teclado)
Volva atrás, termine de cubrir o formulario e para envialo
faga clic co rato no botón correspondente (Enviar ou Modificar).

“;exit();}

// Comprobamos si la reserva de plaza para las obras está disponible
$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra1) as Obra1_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra1_reservas = $myrow[‘Obra1_reservas’];

$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra2) as Obra2_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra2_reservas = $myrow[‘Obra2_reservas’];

$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra3) as Obra3_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra3_reservas = $myrow[‘Obra3_reservas’];

$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra4) as Obra4_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra4_reservas = $myrow[‘Obra4_reservas’];

$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra5) as Obra5_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra5_reservas = $myrow[‘Obra5_reservas’];

$sql_reservas = “SELECT SUM(Obra6) as Obra6_reservas FROM ” . $NomeTaboa;
$result = mysql_query($sql_reservas);
$myrow = mysql_fetch_array($result);
$Obra6_reservas = $myrow[‘Obra6_reservas’];

// Comprobamos si las reservas hechas después de pulsar enviar superan las disponibles
$Prazas_Disponibles = “”;
$Aviso1 = “”;
$Aviso2 = “”;
$Aviso3 = “”;
$Aviso4 = “”;
$Aviso5 = “”;
$Aviso6 = “”;

if ($Enviar or $Ver_Modificar_Datos) {
if ($Obra1<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra1_reservas = $Obra1_reservas-$Obra1;}
if ($Obra1<>”” and ($Obra1_reservas + $Obra1 > 600) ) {
$Aviso1 = ”
Para a Obra 1; só quedan: ” . (600-$Obra1_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra2<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra2_reservas = $Obra2_reservas-$Obra2;}
if ($Obra2<>”” and ($Obra2_reservas + $Obra2 > 600) ){
$Aviso2 = ”
Para a Obra 2; só quedan: ” . (600-$Obra2_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra3<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra3_reservas = $Obra3_reservas-$Obra3;}
if ($Obra3<>”” and ($Obra3_reservas + $Obra3 > 600) ){
$Aviso3 = ”
Para a Obra 3; só quedan: ” . (600-$Obra3_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra4<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra4_reservas = $Obra4_reservas-$Obra4;}
if ($Obra4<>”” and ($Obra4_reservas + $Obra4 > 600) ){
$Aviso4 = ”
Para a Obra 4; só quedan: ” . (600-$Obra4_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra5<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra5_reservas = $Obra5_reservas-$Obra5;}
if ($Obra5<>”” and ($Obra5_reservas + $Obra5 > 600) ) {
$Aviso5 = ”
Para a Obra 5; só quedan: ” . (600-$Obra5_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
if ($Obra6<>”” and $Ver_Modificar_Datos) {$Obra6_reservas = $Obra6_reservas-$Obra6;}
if ($Obra6<>”” and ($Obra6_reservas + $Obra6 > 600) ) {
$Aviso6 = ”
Para a Obra 6; só quedan: ” . (600-$Obra6_reservas) . ” prazas”;
$Prazas_Disponibles = “Non hai”;
}
}

$data_actual = date(‘Y-m-d’);
if ($data_actual < $datalimiteinscricion) { $Permite_Modificar = True; } else { $Permite_Modificar = False; }

if ($Ver_Modificar_Datos) {
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE NIF='” . $Codigo_Para_Modificar_Datos . “‘”;
$result = mysql_query($sql);
if ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
// asigna a cada campo o valor obtido da base de datos
for ($i=0;$i }
else {
echo ”

O NIF: $Codigo_Para_Modificar_Datos non existe

“;
}
mysql_close($link);
}

// Comprobamos si hemos recibido datos del formulario (enviar)
if ($Enviar or $Modificar_Datos) {
// pasa a maiúsculas os campos que deben estar en mayúsculas
setlocale (LC_CTYPE, “es_ES”);
for ($i=0;$i // campos obrigatorios
$campos_inscricion_obrigatorios = “”;
for ($i=0;$i $faltandatos = False;
reset ($campos_inscricion_obrigatorios);
while ( list($key, $value) = each ($campos_inscricion_obrigatorios)) {
if (trim($value) == “”) {
echo “Falta o campo: ” . $key . “
“;
$faltandatos = True;
}
}
if ($faltandatos) {echo ”
Volva atrás ó Formulario e complete os campos obrigatorios que faltan”;}
elseif ($Prazas_Disponibles <> “”) {
echo ”
Volva atrás ó Formulario e modifique o nº de prazas solicitadas
“;
echo $Aviso1 . ”
“;
echo $Aviso2 . ”
“;
echo $Aviso3 . ”
“;
echo $Aviso4 . ”
“;
echo $Aviso5 . ”
“;
echo $Aviso6 . ”
“;
}
else {
// comprueba si ya existe el NIF
$Nuevo_NIF = True;
if ($Enviar) {
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE NIF='” . $NIF . “‘”;
$result = mysql_query($sql);
if (mysql_fetch_array($result)) {
$Nuevo_NIF = False;
echo “Xa existe unha persoa co NIF: ” . $NIF . “
“;
echo “Comprobe se introduxo ben o seu NIF.

“;
echo “Se vostede xa cubriu o formulario e quere modificar datos, volva atrás
“;
echo “e introduza o seu código (suministrado cando cubriu o formulario por primeira vez)
“;
echo ‘no campo “Código” encima do botón “Ver-Modificar Datos”

‘;
}
}
if ($Nuevo_NIF) {
if ($Enviar) { // si añadimos un registro (se modificamos un registro no se ejecutan las sentencias)
// establece el valor del campo código
srand((double)microtime()*10000);
$randval = rand (1,9999);
$Codigo = $NIF . $randval;
$Codigo = strtoupper($Codigo);

// En este archivo queremos que el campo código sea el NIF
$Codigo = $NIF;

// establece a data de Alta como a data actual;
$DataAlta = $data_actual;
// inserta los datos en un nuevo registro
// comenzamos en i=1 para no tener en cuenta el campo autonumérico id
$sql_1 = “”;
$sql_2 = “”;
for ($i=1;$i $sql_1 .= “, ” . $total_campos[$i];
$sql_2 .= “,'” . $$total_campos[$i] . “‘”;
}
$sql_1 .= “, ” . “DataAlta”;
$sql_2 .= “,'” . $DataAlta . “‘” ;
$sql = “INSERT INTO ” . $NomeTaboa . ” ( ” . substr ($sql_1,1) . “) VALUES (” . substr ($sql_2,1) . “)”;
}
elseif($Modificar_Datos) { // si modificamos datos
// comenzamos en i=1 para no tener en cuenta el campo autonumérico id
$sql = “”;
for ($i=1;$i // codificación para drupal
$sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET ” . substr($sql,1) . ” WHERE id=$id”;
}
// codificación para drupal
$sql = utf8_decode($sql);
// Enviamos la sentencia SQL al servidor DB
$result = mysql_query($sql);

if ($Enviar) {
// inserta los datos en un nuevo registro
echo ”

O Formulario foi cuberto correctamente

“;
echo “Se algún dos datos que ve debaixo non é correcto, copie o seu NIF no campo Ver-Modificar-Datos do formulario e faga clic en Ver-Modificar-Datos para modificar os datos non correctos

“;
echo “Os seguintes datos foron enviados:

“;
}
elseif ($Modificar_Datos) {
echo ”

A Modificación dos datos foi Correcta

“;
echo “Agora os seus datos son os seguintes:

“;
}
for ($i=0;$i echo “_______________________________________________________________
“;
echo ”
Pode imprimir esta folla para gardar unha copia dos seus datos
“;
echo “_______________________________________________________________
“;

// notificamos que ha sido enviado un nuevo registro
$mensaje = “”;
for ($i=0;$i If ($Enviar) {
$asunto = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Nova Reserva de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
$mensaje_cabecera = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Nova Reserva de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
}
elseif($Modificar_Datos) {
$asunto = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Modificación de datos de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
$mensaje_cabecera = “RESERVA DE PRAZA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO\nModificación de datos de: $NomeProfesor para o Centro $NomeCentro”;
}
$mensaje_pie= “_________________________________________\n”;
$mensaje = $mensaje_cabecera . “\n\n” . $mensaje . $mensaje_pie;
// envío a secretaria
$remitente = “”;
$destinatario = “”;
// $destinatario = “”;
$remitente = “From: $remitente”;
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
// envio a usuario
If ($Enviar) { $cabecera_mensaje_usuario = “A Seec comunícalle que foi recibida a súa reserva para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO cos seguintes datos:\n\n”; }
elseif($Modificar_Datos) { $cabecera_mensaje_usuario = “A Seec comunícalle que foi recibida unha modificación dos seus datos de Reserva para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO. Agora os datos que constan de vostede son:\n\n”;}
$mensaje_pie_usuario = “\nSe algún dos datos non é correcto, copie o seu Código no campo Ver-Modificar-Datos do Formulario de Reserva e fai clic en Ver-Modificar-Datos para modificar os datos non correctos\n”;
$mensaje = $cabecera_mensaje_usuario . $mensaje . $mensaje_pie_usuario;
$remitente = “”;
$destinatario = $CorreoE;
$remitente = “From: $remitente”;
if (trim($destinatario) != “”) {
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
}
}
}
mysql_close($link);
}
elseif ($Anular) { // si solo queremos Anular Inscrición (no queremos añadir ni modificar datos)
$DataBaixa = $data_actual;
// conexión al servidor
$sql = “SELECT * FROM ” . $NomeTaboa . ” WHERE id=$id”;
$result = mysql_query($sql);
if ($myrow = mysql_fetch_array($result)) {
$NomeProfesor = $myrow[“NomeProfesor”];
$CorreoE = $myrow[“CorreoE”];
}
// $sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET DataBaixa=’$DataBaixa’ WHERE id=$id”;
$sql = “UPDATE ” . $NomeTaboa . ” SET DataBaixa=’$DataBaixa’, Obra1=0, Obra2=0, Obra3=0,Obra4=0 WHERE id=$id”;
$result = mysql_query($sql);
echo “A súa Reserva foi Anulada

“;
echo “Unha mensaxe será enviada a súa dirección de correo electrónico, notificándolle a súa Baixa“;
$asunto = “PETICIÓN DE BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO DE $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje1 = “PETICIÓN DE BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO DE $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje2 = “Comunicación ó administrador da base de datos de Seec que:\n”;
$mensaje3 = “$NoemeProfesor solicitou a baixa do seu centro para O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO\n\n”;
$mensaje4 = “o campo DataBaixa aparecerá cuberto coa data de baixa\n\n”;
$mensaje5 = “Foi enviada automaticamente unha confirmación da baixa a: $CorreoE\n”;
$mensaje6 = “_________________________________________\n”;
$mensaje = $mensaje1 . $mensaje2 . $mensaje3 .$mensaje4 . $mensaje5 . $mensaje6;
$remitente = “”;
$destinatario = “”;
$remitente = “From: $remitente”;
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, $asunto, $mensaje, $remitente);

$asunto = “CONFIRMACIÓN DA BAIXA PARA O FESTIVAL DE TEATRO GRECOLATINO DE LUGO”;
$mensaje1 = “A Seec de Galicia COMUNÍCALLE\n\n”;
$mensaje2 = “que recibiu a súa Petición de Baixa, a nome de $NomeProfesor do Centro $NomeCentro\n\n”;
$mensaje3 = “Atentamente,\n\n”;
$mensaje4 = “A Delegación galega da Sociedade Española de Estudios Clásicos (Seec Galicia)\n\n”;
$mensaje = $mensaje1 . $mensaje2 . $mensaje3 . $mensaje4;
$remitente = “”;
$destinatario = $CorreoE;
$remitente = “From: $remitente”;
if (trim($destinatario) != “”) {
$destinatario = “”;
mail ($destinatario, utf8_decode($asunto), utf8_decode($mensaje), $remitente);
}
}

else {
if ($data_actual < $datalimiteinscricion) {

echo ”

“;

?>

Reserva de Praza

 

Nome Centro:
Enderezo Centro:
Correo-E:
Nome Profesor responsable:
N.I.F. Profesor Responsable:
Teléfono: Outro Teléfono (opcional):
Obra 1 (día 8, 12h): Electra


Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>Obra 2 (dia 8; 17h): Cásina  


Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>Obra 3 (día 9, 12h): Asamblea de mujeres  


Prazas dispoñibles: Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>Obra 4 (día 9, 17h): Troyanas  


Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>Obra 5 (día 10, 12h): Troyanas  


Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>Obra 6 (día 10, 17h): Gemelos  


Prazas dispoñibles:
Non quedan prazas dispoñibles“;} ?>

Observacións:

 echo ”
Pódense modificar antes da data $datalimiteinscricion”;
} else {echo “Despois da data $datalimiteinscricion.
Pódense ver os datos, pero non modificalos
“;}
} else {
?>


Se xa fixeches a reserva, pero queres comprobar
os teus datos, modificalos ou darte de Baixa, introduce o teu NIF e pulsa no botón “Ver-Modificar
Datos”.
NIF:

// End ELse enviar o modificar
}
}
?>